РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 08.12.2017

Длъжност: Главен експерт – опазване на горските територии
Звено: РДГ Бургас

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД 16 – 338 / 24.11.2017 г. на директора на РДГ Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

„Главен експерт – опазване на горските територии” в Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас

Брой работни места за които се обявява конкурса – 1 работно място.

І. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен експерт – опазване на горските територии” към „Специализирана администрация”, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас:

1. Образователна степен – висше лесовъдско образование с образователно –квалификационна степен „бакалавър".

2. Специалност: професионална квалификация „инженер по горско стопанство", „магистър-инженер по горско стопанство" или „магистър-инженер" по специалностите „Горско стопанство", „Лесовъдство", „Лесоползване", „Лесоустройство", „Ловно стопанство", „Селекция, семепроизводство и горски култури", „Защита на горите", „Стопанисване на горите", „Ловно и рибно стопанство", „Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

3. Професионален опит – 2 години трудов стаж по специалността.

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса са тест и интервю с кандидатите.

III. Допускане до конкурса – етапи:

            1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

            2. Допускане на кандидатите.

            3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

IV. Провеждане на конкурса – етапи:

            1. етап – провеждане на тест.

            2. етап – интервю.

            3. етап – окончателно класиране.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

            1. Заявление за участие по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители).

            2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец.

            3. Копия от документи за образователно-квалификационна степен.

            4. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина

            5. Автобиография европейски формат – CV.

            6. Копие от документ за самоличност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 11.

VІ. Документите следва да бъдат представени  в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в  местен ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 11 всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа. При подаване на документите за участие в конкурса ще се предоставя на кандидатите длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VII. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет страницата на РДГ Бургас.

VIII. Длъжността „Главен експерт – опазване на горските територии” на РДГ Бургас e свързана с опазване на горите от вредители, незаконна сеч и извоз на дървесина, незаконна паша, незаконно строителство, пожари, болести. Основните задължения са контрол по спазване на нормативната уредба, регламентираща опазването на горите, извършването на проверки и подготовка на отговори по жалби и сигнали, относно опазването на горите. 

IХ. Минималният размер на основната заплата за длъжността: „Главен експерт – опазване на горските територии” в Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас е в размер на 460 лв.

            Х. РДГ Бургас не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали