РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 08.12.2017

Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Бургас

ОБЯВЛЕНИЕ

            Регионална дирекция по горите (РДГ), гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД 16 - 336 / 24.11.2017 г. на директора на РДГ Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността „Главен горски инспектор” към „Специализирана администрация”, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за който се обявява конкурса - 2 /две/ работни места.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен горски инспектор” към „Специализирана администрация”, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас са:

1. Минимални изисквания:

1.1 Образователна степен – висше лесовъдско образование. с образователно-квалификационна степен „бакалавър".

1.2. Специалност: професионална квалификация „инженер по горско стопанство", „магистър-инженер по горско стопанство" или „магистър-инженер" по специалностите „Горско стопанство", „Лесовъдство", „Лесоползване", „Лесоустройство", „Ловно стопанство", „Селекция, семепроизводство и горски култури", „Защита на горите", „Стопанисване на горите", „Ловно и рибно стопанство", „Лесоползване и икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

1.3. Професионален опит – 2 години трудов стаж по специалността.

            2. Специфични изисквания за заемане на длъжността: да отговарят на условията по чл. 198 от Закона за горите и чл. 30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

ІІ. Начинът за провеждане на конкурса са тест и интервю с кандидатите.

ІІІ. Етапи на провеждане:

1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2. Допускане на кандидатите.

3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

І етап – провеждане на тест.

ІІ етап – интервю.

ІІІ етап – окончателно класиране.

ІV. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса за длъжността са:

            1. Заявление за участие по образец.

            2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.

            3. Автобиография европейски формат - СV.

4. Копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен.

5. Копия от документи, удостоверяващ трудовия стаж по специалността.

6. Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

7. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС – минимум категория „В”

8. Документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувани наказателни производства за умишлени престъпления от общ характер.

9. Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а/ не страда от психически разстройства,

б/през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел ІІ от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества.

10. Документ от Районен съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а/ срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие,

б/ лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания.

11. Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

12. Медицинско свидетелство.

Забележка: За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т. 8, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му.

Образци на заявление за участие в конкурс, длъжностна характеристика, декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в деловодството на РДГ Бургас, находящо се гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8, ет. 4, стая № 11.

V. Документите следва да бъдат представени  в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в  местен ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на РДГ Бургас. При подаване на документите за участие в конкурса ще се предоставя на кандидатите длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса щи се обявяват в интернет страницата на РДГ Бургас.

            VІІ. Длъжността „Главен горски инспектор” e свързана с осъществяване на непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на служители от по-високи длъжностни нива. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените  територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения, както и техните подзаконовите нормативни актове.

VІІІ. Минималният размер на основната заплата за длъжността „Главен горски инспектор” на РДГ Бургас е в размер на 460 лева.

ІХ. РДГ Бургас не изплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

 

                             

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали